WhatsApp Image 2021-04-26 at 3.29.02 PM
  • جهت ارسال گزارش پویش و تاییدیه پرداخت، شماره تلفن همراه خود را وارد نمائید.
  • پنج درصد کمک ها، برای هزینه های خیریه درنظر گرفته می‎شود.